Privacyverklaring

Stichting Run-DezvousNL en Inner Circle Run beheren toevertrouwde persoonlijke gegevens vertrouwelijk en uitsluitend voor het doel waarvoor ze verkregen zijn. Hiermee organiseren we sportieve evenementen zoals de jaarlijkse loop op de derde donderdag van juni en aanverwante activiteiten zoals trainingen en andere sportactiviteiten. Ze worden niet doorgegeven aan andere organisaties dan voor onze benodigde registraties zoals tijdregistratie en prestatievermeldingen en (contributie-)betalingen.

Overige inlichtingen en aanvragen kunt indienen via door ons bekendgemaakte e-mailadressen, het vestigingsadres of via het contactformulier op de website.

Privacyverklaring  Bolidt Inner Circle Run (2018-05-15)

Identiteit en contactgegevens

De Bolidt Inner Circle Run is een activiteit van Run-DesvouzNL, gevestigd Beemdkroon 31, 3344BA Hendrik-Ido-Ambacht. E-mail info@innercirclerun.nl. Website www.innercirclerun.nl. De loopgroepen zijn onderdeel van Omnisportvereniging Fortius te Dordrecht. Website www.fortsiusdrechtsteden.nl. Er is geen Functionaris Gegevensbescherming (FG).

Doeleinden en rechtsgrond

Doel is het mogelijk maken van sportevenementen met als achterliggend doel geld inzamelen voor een of meer maatschappelijke doelen. Deelname aan onze activiteiten heeft tot gevolg publicatie van naam, startnummer voor het evenement van het betreffende jaar, geboortejaar, prestatie en mogelijk beeldmateriaal waar deze gegevens op terug te vinden zijn. Door deel te nemen geeft u blijk deze voorwaarden te accepteren.

Ontvangers van persoonsgegevens:

Een beperkt aantal Kaderleden binnen de organisatie belast met specifike taken. Externe bedrijven voor het tijdregistratiesysteem, het bedrijf voor het bedrukken van startnummers. Sportvereniging Fortius, waarvan we wat betreft de sport betreffende zaken onderdeel uitmaken en waarmee we intensief samenwerken voor lidmaatschappen en contributies en daardoor weer aan de Atletiekunie. Verkeersregelaar organisatie: gegevens van vrijwilligers die het verplichte certificaat hebben. Burgerlijke gemeente: gegevens van kaderleden voor uitreiking van consumptiebonnen voor gebruik tijdens de zomerparkdag.

Doorgeven van gegevens buiten de EU: 

Een deel van de software, m.n. het inschrijfsysteem en het tijdregistratiesysteem met bijbehorende prestatielijsten (Chronotrack en Riytechnologies) draait op servers buiten de EU.

Bewaartermijn van de gegevens

Prestatielijsten worden bewaard zo lang als we bestaan. Gegevens van wanbetalers vijf jaar. Inschrijfgegevens  twee jaar. Financiële gegevens volgens de wet.

Rechten van betrokkenen.

Zowel sporters als vrijwilligers en leveranciers hebben recht van inzage, correctie en verwijdering van hun gegevens. Correctie en verwijdering kan resulteren in uitsluiting van deelname aan activiteiten of verwijderen van vermelding in prestatielijsten en berichtgeving.

Gegeven toestemming

Gegeven toestemming voor bepaalde bewerkingen kan ten allen tijde ingetrokken worden.

Gevolgen van niet verstrekken van gegevens.

Het niet verstrekken of het intrekken of laten verwijderen van gegevens kan tot gevolg hebben dat betreffende persoon geen deel meer kan nemen aan de georganiseerde evenementen, en /of geen berichten meer ontvangen over activiteiten in de vorm van e-mails of push berichten. En mogelijk ook van het verwijderen uit berichtgeving over prestaties.

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering.

Het inschrijfsysteem deelt personen automatisch in in categorieën aan de hand van ingevoerde gegevens.

Klachten

Voor vragen, inlichtingen en klachten kunt u zich wenden tot het bestuur van de Stichting, zie bij contactgegevens. Gebruik bij voorkeur het volgende e-mailadres: privacy@innercirclerun.nl. U kunt ook klachten indienen bij de relevante privacytoezichthouder.

Privacyverklaring voor kinderen van de Wisse Kidsrun

Identiteit en contactgegevens

De Wisse Kidsrun is hoort bij de Bolidt Inner Circle Run. Deze Runs wordt georganiseerd door Stichting Run-DesvouzNL, adres Beemdkroon 31, 3344BA in Hendrik-Ido-Ambacht. E-mail info@innercirclerun.nl. Website www.innercirclerun.nl. De loopgroepen zijn onderdeel van Sportvereniging Fortius in Dordrecht. Website www.fortsiusdrechtsteden.nl. Er is geen officieel persoon voor de Gegevensbescherming aangesteld.

Doeleinden en rechtsgrond

De persoonlijke gegevens woerden gebruikt om de Kidsrun mogelijk te maken. De Kidsrun heeft als het doel geld inzamelen voor Het Hospice en voor het Jeugdspeelpark.

Ontvangers van persoonsgegevens:

De mensen van de organisatie werken met deze gegevens. Ook de bedrijven voor het meten van de tijd en, het bedrijf dat de startnummers drukt. De wedsrtijdleiding is lid van Omnisportvereniging Fortius in Dordrecht, en van de Atletiekunie.

Doorgeven van gegevens buiten de EU: 

Een deel van de programma's, draait op servers buiten de EU. Voorbeelden zijn het inschrijfsysteem en het tijd meet systeem met de score lijsten en het systeem voor digitale ondertekening.

Bewaartermijn van de gegevens

De score lijsten worden bewaard zo lang als we bestaan. Gegevens van slechte betalers vijf jaar. Inschrijfgegevens  twee jaar. Financiële gegevens volgens de wet.

Gegeven toestemming

Eerder gegeven toestemming voor versturen van nieuwsberichten kan altijd ingetrokken worden.

Rechten van betrokkenen.

Kinderen hebben recht van om te zien welke gegevens van hen opgeslagen en gebruikt worden. En om deze te veranderen of  te laten wissen.

Gevolgen van niet verstrekken van gegevens.

Wijziging en wissen van je gegevens kan maken dat je niet meer mee kunt doen met de run of dat je prestatie uit de lijst geschrapt wordt of dat je geen nieuwsbrieven of berichtjes meer krijgt.

Geautomatiseerde indeling

Het inschrijfsysteem deelt je automatisch in aan de hand van de ingevulde leeftijdsgroep en of je jongen of meisje hebt ingevuld.

Toestemming

Kinderen onder de zestien jaar mogen volgens de regels op de privacy niet zelf inschrijven. De toestemming van hun ouders of verzorgers voor de verwerking van de persoonsgegevens van de kinderen moet aangetoond kunnen worden.

Vragen over de privacy

Stuur een mail naar privacy  @innercirclerun.nl of gebruik het daarvoor aangewezen contactformulier

WKR privacy 2018-05-23