Inschrijven Bolidt Inner Circle Run 2022 - 5km en 10km

Inschrijven Wisse KidsRun

Inschrijven Bolidt Inner Circle Bedrijvenrun 2022

Voorinschrijven tot en met 29 mei: 5 of 10 km: 8.50 euro gratis naam op startnummer.

Na-inschrijven vanaf 30 mei 5 en 10 km 10.00 euro blanco startnummer.

Kidsrun gratis tot en met 29 mei en voornaam op startnummer; daarna 2 euro en blanco startnummer.


 LucrasoftCarpe DiemPerf_ItH-I-AmbachtCascade

of scan de QR code 5km en 10 km:

QR-2022 BICR

scan de QR code Wisse Kidsrun:

QR-2020-WKR